45/1964 Sb.

, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
45/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. března 1964,
kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Změna: 32/1965 Sb.
Změna: 66/1973 Sb.
Změna: 183/1982 Sb.
Změna: 142/1994 Sb.
Prodlení s plněním peněžního dluhu
§ 1
(1) zrušen
(2) Výši úroků z prodlení u půjček poskytovaných organizacemi občanům upravuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům.
Drobné opravy a obvyklé udržovací náklady související s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení
§ 2
(1) Drobnými opravami souvisejícími s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení jsou opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo i vybavení, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
(2) Drobnými opravami jsou rovněž jiné opravy bytů a uvedených místností, jejichž příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení v příloze neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu, zjištěný podle platných cenových předpisů, nepřevýší částku 50 Kčs. Provádí-li se na téže věci více oprav, které spolu souvisí, je rozhodující součet nákladů na všechny opravy.
§ 3
Náklady spojené s obvyklým udržováním bytů a místností nesloužící k bydlení (dále jen "obvyklé udržovací náklady") jsou náklady za práce, které se obvykle při delším užívání provádějí, jako např. malování, včetně opravy omítek, odhmyzování, napouštění xylolitové podlahy, drátkování a pastování parket, udržování dřevěného obložení stěn, opravy vestavěného nábytku (opravy a výměny příčlí, zámků a nátěry).
§ 4
Uživatel není povinen hradit náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, vznikla-li jejich potřeba dříve, než místnosti převzal, nebo jestliže vznikly jako důsledek oprav, které je povinna nést organizace.
§ 5
Není-li jiné dohody, hradí uživatelé bytů se společným příslušenstvím náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, spojené s užíváním společného příslušenství poměrně podle počtu osob, které v bytě bydlí. Uživatelé místností nesloužících k bydlení hradí tyto náklady podle poměru plochy, kterou užívají.
§ 6
(1) Ustanovení § 2 až 5 se vztahují i na byty a místnosti nesloužící k bydlení v domech, které jsou v soukromém vlastnictví a na byty a místnosti nesloužící k bydlení přenechané k užívání v rodinných domcích.
(2) Ustanovení § 2 až 5 se nevztahují na byty a místnosti nesloužící k bydlení užívané představiteli, členy a pracovníky zastupitelských úřadů, mezinárodních organizací a institucí (§ 75 písm. a) a b) zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty).
Byt určený pro pracovníka organizace
§ 7
Byty trvale určené pro ubytování pracovníka jsou byty podnikové,1) byty vystavěné v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniků 2) a byty služební.3)
Užívání dvou bytů
§ 8
(1) Za druhý byt se nepovažuje jednotlivá obytná místnost nebo část bytu v rodinném domku, kterou vlastník užívá pro své zotavení nebo zotavení své rodiny anebo za účelem ošetření zahrady, jestliže bydlí v obci, která má víc než 5 000 obyvatel nebo je sídlem okresního národního výboru anebo kterou určí okresní národní výbor, a rodinný domek je v jiné obci. Je-li rodinný domek ve spoluvlastnictví více občanů, přísluší jim k tomuto účelu společně jen jedna místnost (část bytu). 4)
(2) Druhým bytem přestane být onen byt ze dvou bytů uživatele, o němž uživatel na vyzvání místního národního výboru prohlásí, že jej bude nadále užívat jako byt jediný. To platí i tehdy, užívají-li manželé společně dva byty.
§ 9
Soud nezruší právo užívat druhý byt
a) užívá-li dva byty v různých obcích významný vědecký nebo umělecký pracovník, který druhého bytu nezbytně potřebuje ke své práci, nebo užívá-li jej významný veřejný činitel,
b) jde-li o jiné případy hodně zvláštního zřetele.
Poplatek z prodlení
§ 10
zrušen
Uplatnění práv z odpovědnosti za vady u organizací
§ 11
K uplatnění práva z odpovědnosti za vady u organizací stačí, jestliže se právo uplatní u provozovny organizace, jejímž prostřednictvím byla služba poskytnuta.
Nevyzvednuté věci
§ 12
(1) Věcí větší hodnoty je věc, jejíž hodnota ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí služby přesahuje částku 1 000 Kčs.
(2) Místo a dobu prodeje nevyzvednutých věcí musí organizace veřejně vhodným způsobem vyhlásit, a to nejméně 15 dnů předem. Jestliže je to možné, musí být věci před prodejem s vyznačením ceny vystaveny k prohlédnutí.
(3) Věci smějí být prodány jen za cenu určenou podle cenových předpisů, a není-li možno cenu takto určit, za cenu určenou odhadem. Cena musí být při převzetí v hotovosti zaplacena. Jinak se při prodeji nevyzvednutých věcí postupuje obdobně, jako prodávají-li se movité věci při výkonu rozhodnutí.5) Pracovníkům organizace a jejich rodinám nesmějí být věci prodány.
Úroky z peněžních půjček mezi občany
§ 13
Výše smluvených úroků při půjčce peněz mezi občany smí činit nejvýše 2 procenta ročně.
Přenechání části bytu
§ 14
K přenechání části bytu v domě lidového bytového družstva a bytu vystavěného v bytové výstavbě jednotných zemědělských družstev je třeba souhlasu organizace hospodařící s těmito byty, k přenechání části bytu ministerstva vnitra je třeba souhlasu orgánu tohoto ministerstva.
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
§ 15
Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 1 000 Kčs.
nadpis vypuštěn
(K § 444)
§ 16
zrušen
Průměrný výdělek
§ 17
(1) Průměrný výdělek občanů v pracovním poměru (pracovníků), učňů, studentů a žáků, členů jednotných zemědělských družstev, která nepřešla na peněžité odměňování, osob, jež v těchto družstvech pracují a nejsou k nim v pracovním poměru, jakož i osob povolaných k službě v ozbrojených silách se určí podle pracovně právních předpisů upravujících odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání.*)
(2) Průměrný výdělek ostatních pracujících občanů (spisovatelů, výtvarných umělců, samostatně hospodařících rolníků, řemeslníků, žen pracujících v domácnosti) se určí podle okolností jednotlivého případu.
nadpis vypuštěn
§ 18
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 19
zrušen
Přiměřené náklady spojené s pohřbem
§ 20
(1) Přiměřené náklady spojené s pohřbem se určí podle pracovně právních předpisů upravujících odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání.*)
(2) Náklady na zřízení pomníku nebo desky se hradí jen do výše 5 000 Kčs.
Obytné domy, které mají plnit účel rodinných domků
§ 21
Za obytné domy, které mají plnit účel rodinných domků, se považují obytné domy, jež tento účel plní vzhledem k svému stavebnímu uspořádání, okruhu jejich uživatelů nebo jiným skutečnostem.9)
Účinnost
§ 22
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
Příl.1
vyhlášky č. 45/1964 Sb.
Sanitární zařízení:
upevnění uvolněného umyvadla, klozetové mísy, mušle, dřezu, výlevky, vany, vyléváku, bidetu, klozetové nádrže, zrcadla, držáku, schránek, plivátka, konsol, věšáků,
oprava, výměna výtokového ventilu - kohoutku,
oprava, výměna sifonu a lapače tuku,
oprava odpadního a přepadního ventilu,
oprava baterie,
oprava sprchy, pevné nebo hadicové,
výměna těsnění,
výměna řetízků a zátek ke všem předmětům,
oprava, výměna věšáků, vanových držáků,
oprava, výměna dvířek u obezděné vany,
oprava, výměna podpěr, růžic, táhel,
oprava výměna popelníků, schránky na toaletní papír, výměna galérek,
čištění zanesených odpadních rour z bytu jen do kanalizační stoupačky,
oprava, výměna násosky splachovače, plovákové koule s pákou, padákového drátu a páky, sedacího prkénka s poklopem, průchodního ventilu před klozetovou nádrží, klozetové manžety,
zabroušení padákového sedla,
výměna těsnění, popřípadě kuželky pro ventily,
oprava tlakového splachovače s výměnou jednotlivých drobných součástí,
oprava, výměna ochranných rámů a dřezů a výlevek,
Elektrické zařízení:
oprava, výměna vypínačů všeho druhu,
pojistek a jističů všeho druhu,
zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového a signalizačního zařízení včetně tlačítka u vchodu, transformátoru, zvonku i místní baterie, pokud patří k bytu,
oprava osvětlovacích těles, popřípadě výměna jejich jednotlivých součástí.
Kamna kuchyňská, pokojová a koupelnová (na pevná paliva):
provádění ochranných nátěrů,
výměna roštu,
oprava, výměna táhla k roštu, popřípadě roštového lože,
vymazání topeniště kamnářskou hlínou nebo šamotem,
oprava šamotování,
úprava, vymazání a vyhlazení topeniště,
výměna a doplňování šroubků, nýtů apod. na kostře kamen a příslušenství,
výměna plátů,
upevňování a oprava ochranných rámů,
oprava, výměna dvířek,
oprava, výměna popelníku,
výměna kouřových rour a kolen,
oprava, výměna regulátoru tahu,
vymazání spár,
náhrada kruhových plotýnek u pokojových kamen, výměna slídy,
oprava pečících trub a plechů u kuchyňských kamen,
oprava ohřívačů vody (kamnovců).
Sporáky a vařiče plynové a elektrické, plynové radiátory a přenosná plynová kamínka:
oprava hořáků,
oprava, výměna uzavíracích kohoutků plynu,
výměna a doplňování šroubků, nýtů a ostatních drobných součástí,
oprava, výměna vypínačů elektrického proudu,)
oprava plotýnek a pečící trouby,
výměna přívodního kabelu nebo hadice,
výměna plechu, pekáče a roštu do pečící trouby,
pročištění plynovodních přívodek od plynoměru k spotřebičům.
Ohřívače vody, plynové, průtokové a elektrické zásobníky:
oprava, výměna membrány,
ventilů a páky,
tlakového pera,
regulačního zařízení hořáku,
rour a kolen na odvod spálených plynů,
čištění,
provádění ochranných nátěrů,
oprava topné patrony,
oprava termostatu.
Měřiče spotřeby tepla:
oprava individuálních měřičů spotřeby tepla v bytech.
Etážové topení:
oprava, výměna napouštěcího a výpustného ventilu,
přetěsnění jednotlivých přírub,
oprava, výměna odvzdušňovacího ventilku,
provádění ochranných nátěrů,
oprava dvířek,
výměna roštu,
výměna kouřových rour,
utmelení kotle kolem dvířek a pláště,
vyčištění kotle od sazí a popele,
seřízení ventilu nebo kohoutku u topných těles.
Chladicí zařízení:
výměna náplně na chladicí směsi nebo oleje, mazání a čištění motoru a kompresoru,
výměna těsnění,
výměna rozběhového kondenzátoru,
výměna hnacího řemene,
seřízení termostatu,
oprava, výměna přívodového kabelu.
Kování a zámky:
oprava kliky, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, poštovní schránky, nárazníků, mezidveřních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel, zámků, vložek do zámků, klíčů.
Okna a dveře:
tmelení oken,
menší oprava, výměna dělících příčlí a lišt zasklených dveří,
zasklívání jednotlivých oken,
menší oprava, výměna částí obložení okenních parapetů.
Podlahy:
oprava uvolněných dlaždic do 1,5 m2,
upevnění, výměna prahu,
upevnění, náhrada podlahových lišt.
Rolety a žaluzie:
oprava, výměna navíjecího mechanismu,
vyspravení plátna,
výměna šňůry,
oprava dřevěné svinovací rolety (žaluzie),
oprava vyklápěcího zařízení žaluzie,
spojení lišt, výměna plíšku,
oprava zámku u nůžkových mříží nebo železných rolet,
výměna per u železných rolet.
Telefon domácí:
oprava, výměna telefonní šňůry,
vložky mikrotelefonní a sluchátkové,
seřízení domácího telefonu.
1) Ustanovení § 66 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.
2) Ustanovení § 17 a násl. vyhlášky ministerstva financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby ve znění vyhlášek č. 47/1960 Sb. a č. 44/1961 Sb. (viz nyní vyhl. č. 1/1982 Sb.).
3) Ustanovení § 67 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.
4) Ustanovení § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.
5) Ustanovení § 328 a 329 o. s. ř.
6) Zákon č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého domovního majetku a vyhláška ministerstev financí a spravedlnosti č. 236/1959 Ú. l.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.