34/1960 Sb.

o povinnostech vlastníků meliorovaných pozemků při provozu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
34/1960 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 29. března 1960
o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb
Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem energetiky a vodního hospodářství podle § 32 odst. 2 a § 32 b zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
§ 1
Správa melioračních staveb zrušených vodních družstev
Meliorační stavby zrušených vodních družstev spravují, provozují a udržují zemědělské vodohospodářské organizace v oboru působnosti ministerstva zemědělství (dále jen "vodohospodářské organizace").*) Příslušná je vodohospodářská organizace, v jejímž obvodě je vodohospodářské dílo. Zasahuje-li meliorační stavba do obvodů více vodohospodářských organizací, je příslušná ta organizace, v jejímž obvodě je větší část vodohospodářského díla.
Pomoc a účast vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků na provozu a udržování částí melioračních staveb zrušených vodních družstev
§ 2
(1) Vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků jsou povinni podle míry prospěchu poskytnout vodohospodářské organizaci pomoc a účastnit se při provozu a udržování (včetně generálních oprav) na těchto částech melioračních staveb zrušených vodních družstev:
u odvodňovacích soustav
a) na soustavné síti trubkové a krtčí drenáže, na síti otevřených příkopů sběrných i záchytných a na ojedinělých drenážích včetně výustí, šachtic, pramenných jímek a podobných zařízení,
b) na otevřených příkopech budovaných za účelem získání spádu a možnosti vyústění od jednotlivých drenážních výustí až do míst umožňujících další plynulé odvedení vody, u závlahových soustav
c) na přenosných závlahových potrubích včetně postřikovačů všech druhů a odvodňovacího detailu při závlaze postřikem,
d) na rozvodné síti (stálé i dočasné) sloužící k přímému zavlažování pozemků včetně potřebných objektů na této síti a na odvodňovacím detailu u ostatních druhů závlah,
e) na míchací jímce a jejím strojním zařízení u závlah kejdou,
f) na přenosné čerpací stanici sloužící výhradně ke zdvihu vody z přiváděcích hlavních zařízení (otevřených i krytých).
(2) Vznikne-li pochybnost, zda jde o část stavby, na jejímž provozu a udržování se mají účastnit vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků, rozhodne na návrh vodohospodářské organizace odbor zemědělství rady okresního národního výboru.
§ 3
(1) Pomoc a účast vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků na provozu a udržování (včetně generálních oprav) na částech melioračních staveb uvedených v § 2 odst. 1 (dále jen "meliorační detail") spočívá ve výkonu fyzických prací a v dodávkách potřebných potahů, a to podle míry prospěchu. Míra prospěchu se stanoví podle výměry meliorovaných pozemků jednotlivých vlastníků (uživatelů).
(2) Vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků jsou povinni přispět v rozsahu své povinnosti zejména těmito pracemi:
a) udržovat v provozuschopném stavu závlahová a odvodňovací zařízení (zejména přenosná závlahová potrubí, postřikovací a ostatní závlahové stroje),
b) provádět jarní a podzimní čištění detailní závlahové sítě a zajišťovat její nepřetržitou údržbu tak, aby byla stále v dobrém stavu a bez nánosů,
c) pravidelně kosit trávu a odstraňovat plevele na závlahových a odvodňovacích zařízeních,
d) připravit půdu k zavlažování jejím vyrovnáním, odstraněním vysokých brázd a zasypáním nízkých míst.
(3) Vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků musí dbát na to, aby bylo zabráněno jízdám povozů přes zavlažovací příkopy, stružky, hrázky, přejíždění uměle založených závlahových ploch těžkými mechanizačními prostředky, pasení dobytka apod.
§ 4
(1) Vodohospodářská organizace projedná s vlastníky (uživateli) meliorovaných pozemků jejich účast a pomoc při provádění udržovacích prací na melioračním detailu (§ 3), jakož i dobu provádění prací. Práce musí být prováděny - mimo zvlášť naléhavé případy - v době vegetačního klidu a mimo dobu špičkových prací v zemědělství.
(2) Vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků, se kterými bylo podle odstavce 1 projednáno, že se zúčastní prací, popřípadě dodají potahy, jsou povinni účastnit se prací (dodat potahy) ve stanovené době nebo poslat k provádění prací způsobilé pracovníky. Protože práce je nutno provádět v pracovních četách pod odborným vedením zaměstnance vodohospodářské organizace, je třeba, aby všichni vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků dodržovali stanovenou dobu.
(3) Vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků nejsou při provádění závlahového provozu a udržovacích prací včetně generálních oprav v zaměstnaneckém poměru vůči vodohospodářské organizaci a konají tyto práce jako své vlastní úkoly.
§ 5
Vodohospodářské organizace vypracují výkaz prací provedených vlastníky (uživateli) meliorovaných pozemků podle druhů s ohodnocením podle platných mzdových zásad. Tento výkaz bude podkladem pro odměňování pracovníků jejich zemědělským závodem. Pracovníci jednotných zemědělských družstev budou odměňováni podle předpisů platných pro odměňování členů jednotných zemědělských družstev a pracovníci organizací státního socialistického sektoru, popřípadě melioračních družstev podle platných výkonových norem pro meliorační práce.
§ 6
Jestliže vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků odmítnou jednat o účasti a pomoci při provádění udržovacích prací na melioračním detailu nebo neprovedou-li projednané práce nebo nedodají-li potahy, provede potřebné práce vodohospodářská organizace a vyúčtuje jim částky vynaložené na provedení těchto prací. Nezaplatí-li vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků vyúčtované částky ve lhůtách stanovených ministerstvem financí pro fakturaci, rozhodne o jejich povinnosti k náhradě těchto částek a o jejich výši na návrh vodohospodářské organizace odbor zemědělství rady okresního národního výboru.
§ 7
Provoz závlahových zařízení
Závlaha meliorovaných pozemků se provádí na náklad jejich vlastníků (uživatelů), a to v rozsahu stanoveném rozhodnutím vodohospodářského orgánu a podle schváleného závlahového řádu. Spotřebitelé vody se musí podrobit závlahovému řádu a nepřekážet provozu závlahového zařízení; nesmějí proto svémocně otevírat nebo zavírat stavidla, zdymadla, výustě a jiná zařízení, prokopávat hrázky nebo jinak ovlivňovat provoz. Vodohospodářská organizace dbá o účelné využití vody na zavlažovaných pozemcích v rámci uděleného vodohospodářského povolení a při zjištění závad požádá odbor výstavby a vodního hospodářství rady okresního národního výboru o zjednání nápravy.
§ 8
Meliorační detail, jehož provoz a udržování obstarávají jednotná zemědělská družstva, státní statky, popřípadě jiné zemědělské organizace státního socialistického sektoru
(1) V obcích, kde jednotná zemědělská družstva nebo státní statky, popřípadě jiné zemědělské organizace státního socialistického sektoru obhospodařují všechny nebo větší část meliorovaných pozemků, převede vodohospodářská organizace podle předpisů o správě národního majetku meliorační detail zrušených vodních družstev do správy okresního národního výboru za účelem jeho odevzdání do trvalého užívání jednotného zemědělského družstva nebo jej převede do správy státního statku, popřípadě jiné zemědělské organizace státního socialistického sektoru.
(2) Organizace, jimž byl meliorační detail odevzdán do trvalého užívání, popřípadě do jejichž správy byl převeden, jsou povinny tento meliorační detail vlastním nákladem provozovat a udržovat (včetně generálních oprav); při provozu závlahového (odvodňovacího) zařízení jsou povinny se řídit ustanovením § 7.
Závěrečná ustanovení
§ 9
Zrušuje se vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství č. 152/1955 Ú.l., o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev.
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
Ministr:
Štrougal v.r.
*) Nyní krajské státní ústavy pro projektování zemědělské a lesnické výstavby.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.