15/1959 Sb.

opatření týkající se věcí užívaných organizacemi soc. sektoru

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (67)
... další položky
Vybraná judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
15/1959 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1959
o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
(zrušeno zákonem č. 403/1990 Sb.)
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
K dalšímu upevnění socialistických výrobních vztahů a k rozšíření materiální základny socialistického sektoru se tímto nařízením omezují práva nakládat s některými věcmi, které jsou užívány organizacemi socialistického sektoru, a usnadňuje se získat tyto věci do socialistického vlastnictví.
§ 2
(1) Toto nařízení se vztahuje na věci, které jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo soukromých právnických osob a jsou zcela, popřípadě převážně užívány organizacemi socialistického sektoru (dále jen "nájemce") k plnění jejich úkolů, a to na základě nájemního nebo jiného právního poměru, vzniklého před počátkem účinnosti tohoto nařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na věci užívané na základě právních poměrů vzniklých podle vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, a na věci užívané jednotnými zemědělskými družstvy na základě právních poměrů vzniklých podle předpisů upravujících vztahy mezi těmito družstvy a jejich členy.
§ 3
(1) Pokud se v tomto nařízení nebo v prováděcích předpisech nestanoví jinak, smí jiné osoby než nájemce nakládat s věcmi uvedenými v § 2 odst. 1 (dále jen "najaté věci") jen se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru, v jehož obvodu věc je (dále jen "příslušný orgán").
(2) Právní úkony, které jsou v rozporu s ustanovením odstavce 1, jsou neplatné.
§ 4
(1) Nájemce může najatou věc koupit, jestliže ji nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů. Předmětem koupě mohou být jen věci movité v ceně nejvýše 10 000 Kčs a věci nemovité v ceně nejvýše 50 000 Kčs.
(2) K platnosti kupní smlouvy je třeba souhlasu příslušného orgánu.
(3) Nedojde-li ke koupi, rozhodne na žádost nájemce o přechodu najaté věci do socialistického vlastnictví a o náhradě příslušný orgán.
(4) U najaté věci, kterou je člen lidového výrobního družstva povinen podle stanov odevzdat do vlastnictví družstva, platí ustanovení odstavců 1 a 2 s tou odchylkou, že se za koupi považuje úplatné nabytí takové věci družstvem na základě rozhodnutí jeho orgánu.
§ 5
Příslušný orgán na žádost nájemce rozhodne vždy o přechodu najatých věcí do socialistického vlastnictví, přesahuje-li jejich cena částky uvedené v § 4 odst. 1 a potřebuje-li je nájemce nezbytně k plnění svých úkolů; o náhradě rozhodne zvlášť.
§ 6
Najatá věc přechází do socialistického vlastnictví dnem, kdy rozhodnutí příslušného orgánu (§ 4 odst. 2 a 3 a § 5) nabude právní moci.
§ 7
Ministerstvo financí v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány vydá předpisy potřebné k provedení tohoto nařízení, zejména o řízení, ocenění, o cenách a náhradách za převzaté věci.
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 25. března 1959; provedou je všichni členové vlády.
Novotný v.r.
Široký v.r.
Dolanský v.r.             Poláček v.r.
Kopecký v.r.              Štrougal v.r.
Barák v.r.               Uher v.r.
Ing. Šimůnek v.r.           Beran v.r.
Ing. Jankovcová v.r.          Jonáš v.r.
dr. Kyselý v.r.            dr. Kahuda v.r.
Plojhar v.r.              Reitmajer v.r.
dr. Šlechta v.r.            dr. Škoda v.r.
David v.r.               dr. Vlasák v.r.
Ďuriš v.r.               Brabec v.r.
Krajčír v.r.              Ing. Černý v.r.
Krosnář v.r.              dr. Neuman v.r.
generálplukovník Lomský v.r.      Ouzký v.r.
Machačová v.r.             Pospíšil v.r.
dr. Nejedlý v.r.            Ing. Púčik v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.