16/1958 Sb.

Novela zák. o Čs. Červeném kříži

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
16/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. dubna 1958,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.I
60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 bod 1 zní:
"1. podle zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví organisuje a provádí zdravotnickou přípravu obyvatelstva, organisuje z absolventů této přípravy zdravotnické útvary a ukládá jim úkoly, pomáhá orgánům státní zdravotní správy v oboru preventivní a léčebné péče, v oboru hygienické a protiepidemické péče, ve zdravotnické osvětě, ve zdravotnické pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách a hromadných neštěstích a při zdravotnickém zabezpečení obrany státu, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;".
2. § 5 zní:
"Všechny úřady (orgány), podniky, zařízení a organisace jsou povinny napomáhat Československému červenému kříži při plnění jeho úkolů."
"b) zdravotnická služba ozbrojených sil a jiných ozbrojených sborů;".
"d) jiné orgány a osoby s výslovným souhlasem Československého červeného kříže pro sanitní dopravní prostředky a pro zařízení určená výhradně k ošetřování raněných a nemocných".
5. Za § 6 se vkládá § 6a), který zní:
"Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány."
Čl.II
Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Plojhar v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.