75/1957 Sb.

o občanských průkazech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
75/1957 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957
o občanských průkazech
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Občanský průkaz
(1) Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan Československé republiky (dále jen "občan") prokazuje svou totožnost, československé státní občanství, místo pobytu a evidenční skutečnosti zapsané v občanském průkazu.
(2) Úřední vzor občanského průkazu stanoví ministerstvo vnitra.
§ 2
Povinnost mít občanský průkaz
Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má pobyt na území Československé republiky; ministerstvo vnitra může stanovit výjimky pro určité skupiny občanů.
§ 3
Průkazní moc občanského průkazu
(1) Zápisy v občanském průkazu nahrazují osvědčení o československém státním občanství, potvrzení o místě pobytu a ostatní veřejné listiny o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a to v rozsahu uvedeném v občanském průkazu.
(2) K prokazování skutečností uvedených v odstavci 1 není občan povinen předkládat další doklady.
§ 4
Vydávání občanských průkazů
(1) Občanské průkazy vydávají a zápisy v nich při vydání provádějí orgány veřejné bezpečnosti, a to na základě stanovených dokladů a za náhradu pořizovacích výloh.
(2) Na vyzvání orgánů veřejné bezpečnosti je každý povinen osobně se dostavit k výdeji občanského průkazu, po případě k doplnění zápisů v občanském průkazu.
(3) Občanský průkaz se nevydává občanům, kteří byli zbaveni svéprávnosti.
(4) Po vydání občanského průkazu zapisují do něho potřebné údaje orgány veřejné bezpečnosti, výkonné orgány místních národních výborů, po případě jiné příslušné orgány.
§ 5
Doba platnosti občanského průkazu
(1) Občanské průkazy vydávají orgány veřejné bezpečnosti
a) občanům ve věku od 15 do 20 let - s platností na dobu 5 let,
b) občanům ve věku od 20 do 50 let - s platností na dobu 10 let,
c) občanům starším 50 let - bez omezení doby platnosti,
d) ve zcela výjimečných případech - s platností na dobu kratší než 5 let.
(2) Po uplynutí doby platnosti občanského průkazu orgány veřejné bezpečnosti buď platnost dosavadního občanského průkazu prodlouží nebo občanu vydají nový občanský průkaz.
§ 6
Ztráta průkazní moci občanského průkazu
(1) Občanský průkaz ztrácí průkazní moc uplynutím doby platnosti v něm uvedené.
(2) Občanský průkaz ztrácí průkazní moc před uplynutím doby platnosti v něm uvedené, jestliže
a) byl poškozen, ztracen nebo odcizen,
b) obsahuje nečitelné nebo nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, zápisy nebo opravy,
c) občan změnil své příjmení nebo jméno nebo byla úředně provedena oprava matričního zápisu jeho příjmení nebo jména,
d) občan podstatně změnil svou podobu.
§ 7
Povinnosti držitele občanského průkazu
(1) Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz, má zejména tyto povinnosti:
a) chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím nepovolanou osobou; v případě, že tyto okolnosti nastaly, hlásit je neprodleně orgánům veřejné bezpečnosti,
b) dbát, aby základní údaje zapsané v občanském průkazu stále odpovídaly skutečnosti, a za tím účelem včas předkládat občanský průkaz příslušným orgánům k zápisům,
c) prokazovat se občanským průkazem na vyzvání bezpečnostním a jiným orgánům k tomu zmocněným,
d) předkládat občanský průkaz při vzniku a ukončení pracovního (učebního) poměru zaměstnavateli,
e) požádat neprodleně orgány veřejné bezpečnosti o vydání nového občanského průkazu, ztratil-li dosavadní průkaz svou průkazní moc,
f) požádat před uplynutím platnosti občanského průkazu orgány veřejné bezpečnosti o prodloužení platnosti dosavadního občanského průkazu, po případě o vydání nového občanského průkazu.
(2) Držitel občanského průkazu, který pozbyl československého státního občanství, je povinen jej neprodleně odevzdat orgánům veřejné bezpečnosti.
§ 8
Odevzdávání cizích občanských průkazů
(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, je povinen odevzdat jej neprodleně orgánům veřejné bezpečnosti.
(2) Odevzdán musí být rovněž občanský průkaz občana, který byl zcela zbaven svéprávnosti, jakž i občanský průkaz zemřelého.
§ 9
Povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnavatel je povinen přezkoumat podle občanského průkazu totožnost občana, který u něho vstupuje do pracovního (učebního) poměru, a splnit další povinnosti stanovené prováděcími předpisy.
§ 10
Všeobecná ustanovení o občanských průkazech
(1) Občanské průkazy nesmí být občanům odnímány při jejich vstupu do budov úřadů, podniků a závodů a nesmí být přijímány jako zástava.
(2) Občanské průkazy mohou občanům odebrat a vydávat příslušná potvrzení o odebrání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu orgány veřejné bezpečnosti, po případě jiné k tomu zmocněné orgány.
§ 11
Platnost dosavadních občanských průkazů
(1) Občanské průkazy vydané občanům podle zákona č. 198/1948 Sb., o občanských průkazech, zůstávají v platnosti do doby, než budou vyměněny za nové občanské průkazy; vztahují se na ně přiměřeně ustanovení tohoto zákona.
(2) Občanské průkazy vydané občanům podle vládního nařízení č. 61/1953 Sb., o občanských průkazech, se považují za vydané podle tohoto zákona.
§ 12
Výjimky a úlevy
Ministerstvo vnitra nebo orgány jím k tomu zmocněné mohou v odůvodněných případech stanovit výjimky nebo povolit úlevy z ustanovení tohoto zákona.
§ 13
Prováděcí předpisy
Ministerstvo vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vyhláškou v Úředním listě předpisy k provedení tohoto zákona.
§ 14
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vládní nařízení č. 61/1953 Sb., o občanských průkazech.
§ 15
Zrušovací ustanovení
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1958; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.