2/1954 Sb.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky na 1954

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
2/1954 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. ledna 1954
o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954.
V období prvního pětiletého plánu dosáhl pracující lid Československé republiky, vedený Komunistickou stranou Československa, mimořádných úspěchů v rozvoji národního hospodářství.
Na základě nových socialistických forem hospodaření bylo dosaženo rychlého rozvoje výrobních sil, zejména ve výrobě výrobních prostředků. Největšího rozvoje bylo dosaženo ve výrobě strojírenské, která byla hlavním článkem pětiletky a jejíž rozvoj umožnil změny struktury celého československého hospodářství. Rozvojem výrobních sil byla též podstatně zvýšena obranná schopnost země.
Úspěšné splnění základních úkolů prvního pětiletého plánu umožnilo zvýšit životní úroveň pracujících, odstranit přídělové hospodářství, provést peněžní reformu a přistoupit v roce 1953 ke dvojímu snížení maloobchodních cen potravin a průmyslového spotřebního zboží.
Tím byly vytvořeny předpoklady pro další rozmach národního hospodářství, pro zvyšování životní úrovně pracujícího lidu a pro další smělý postup při výstavbě socialismu v Československu.
Proto se Národní shromáždění republiky Československé usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1954
§ 1
(1) Základním úkolem státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1954 je podstatné zvýšení životní úrovně pracujících na základě dalšího zvýšení výroby, růstu produktivity práce a všestranného zvýšení hospodárnosti.
(2) Hlavním článkem státního plánu je zajištění rozvoje palivové a energetické základny. Proto materiální a finanční prostředky celého hospodářství a pozornost a úsilí všech pracujících musí být soustředěny na zajištění plnění plánu těžby uhlí, výroby elektrické energie, výstavby dolů a elektráren a na nejpřísnější hospodárnost při spotřebě paliv a elektrické energie.
(3) Pro zajištění dalšího vzestupu životní úrovně pracujících je prvořadým úkolem zvýšení výroby a produktivity v zemědělství, které bude zabezpečováno všestrannou materiální pomocí, zaměřenou na upevnění a rozvoj jednotných zemědělských družstev, strojních a traktorových stanic a státních statků, jakož i na zlepšení výrobních podmínek malých a středních rolníků.
(4) Pro splnění státního plánu ve všech odvětvích je rozhodující zajištění nejpřísnějšího režimu hospodárnosti jako hlavního předpokladu snižování cen spotřebního zboží. Proto úspěch státního plánu závisí zejména na splnění plánovaného snížení vlastních nákladů, na plánovaném zvýšení produktivity práce, na správném odměňování a hmotné zainteresovanosti pracujících a na snížení nadnormativních zásob.
ČÁST DRUHÁ
Rozvoj jednotlivých odvětví národního hospodářství
§ 2
Průmysl
(1) Hrubá výroba průmyslu v roce 1954 vzroste proti roku 1953 o 5,1 % a výroba zboží o 7,5 %; z hlavních ministerstev dosáhne hrubá výroba v ministerstvu

paliv a energetiky............8,00 miliard  Kčs,
hutního průmyslu
 a rudných dolů..............11,68 miliardy Kčs,
chemického průmyslu...........6,60 miliardy Kčs,
strojírenství................31,08 miliardy Kčs,
stavebnictví..................2,63 miliardy Kčs,
lesů a dřevařského
 průmyslu.....................7,80 miliardy Kčs,
lehkého průmyslu.............15,23 miliardy Kčs,
potravinářského průmyslu.....21,85 miliardy Kčs,
výkupu........................2,83 miliardy Kčs,
místního hospodářství.........3,26 miliardy Kčs.
(2) V odvětví výroby paliv a energetiky vzroste těžba kamenného uhlí o 8,5 %, hnědého uhlí o 7,9 % a nafty o 8,3 %, výroba metalurgického koksu o 5,5 % a elektrické energie o 12,2 %.
K dosažení této těžby budou rozšířeny otvírkové a přípravné práce a dále zvýšena mechanisace důlních prací. Zásoby kamenného uhlí, připravené k těžbě, vzrostou o 9,7 % a předstih skrývkových prací v hnědouhelných dolech na 105 dní. Těžební kapacita kamenouhelných dolů se zvýší o 1,150.000 tun a hnědouhelných dolů o 6,098.000 tun. Náklady na geologicko-průzkumné práce se zvýší o 31 %.
Budou uvedeny do provozu nové tepelné a vodní elektrárny, snížena poruchovost energetických zařízení a co nejúplněji využívány všechny energetické zdroje.
(3) V odvětví hutního průmyslu a těžby rud vzroste těžba železné rudy o 10,4 %, výroba surového železa o 8,3 %, surové oceli o 4,5 %, válcovaného materiálu (bez trubek) o 13,4 %, pyritových koncentrátů o 27,8 % a hliníku více než šestinásobně; podstatně se zvýší výroba válcovaných materiálů a trubek z ušlechtilých ocelí.
Zvýšení výroby v metalurgickém průmyslu bude dosaženo lepším využitím kapacity vysokých pecí, oceláren a válcovacích tratí.
(4) V odvětví chemického průmyslu vzroste výroba dusíkatých hnojiv o 19,3 %, fosforečných hnojiv o 19,8 %, umělých vláken o 14 %, silonového hedvábí o 25,8 % a viskosové stříže o 16,6 %.
Zavede se výroba nových druhů výrobků, jako kryolitu, fluoridu hlinitého a poloaktivních sazí. Bude uveden do provozu závod na výrobu amoniaku, závod na výrobu dusíkatých hnojiv a závod na výrobu umělých vláken.
(5) V odvětví strojírenské výroby budou vyrobeny parní turbiny o celkovém výkonu 937,4 MW, Dieselovy motory o celkovém výkonu 973.100 KS; zvýší se výroba válcovacího zařízení o 56 %, zemědělských strojů o 164,4 %, autobusů o 95,1 %, valivých ložisek o 35,2 %, televisních přijimačů o 21,5 %, domácích chladniček o 103,1 %, domácích elektrických praček o 194 % a kovového nádobí o 26 %.
Bude zavedena výroba nových druhů zemědělských strojů, jako kombajnů na řepu a brambory, kultivátorů a jiných.
K zajištění snížení nadnormativních zásob poroste výroba zboží ve strojírenství rychleji než hrubá výroba; budou sníženy nadnormativní zásoby nedokončené výroby i nadnormativní zásoby materiálů.
(6) V odvětví výroby stavebních hmot vzroste výroba cementu o 21,7 %, vápna o 17,6 %, cihel o 17,3 %, tašek o 36,2 % a stavebních dílců o 41,5 %. Výroba tlakových osinkocementových rour bude zvýšena a budou jimi nahrazovány trubky litinové.
Budou uvedeny do provozu 3 nové cementárny.
(7) V odvětví dřevařského průmyslu bude snížena těžba dřeva tak, aby bylo postupně dosaženo rovnováhy mezi těžbou dřeva a jeho přírůstkem. Zvýší se výroba papíru o 3,2 % a celulosy o 2,7 %, a to lepším využitím výrobních kapacit.
(8) V odvětví lehkého průmyslu se zvýší jakost a obohatí sortiment vyráběného zboží.
Zvýší se výroba jakostních tkanin, zejména vlněných tak, že podíl tkanin první jakosti dosáhne 92,8 %. Pro vnitřní trh bude zvýšena výroba zvláště požadovaných druhů výrobků: výroba ripsu se zdesetinásobí, výroba hedvábné šatovky "Anabela" se více než zdvacetinásobí, výroba sametu vzroste více než dvojnásobně, výroba manchestru se zvýší o 1,500.000 m. V kožedělném průmyslu se obohatí sortiment o 70 nových vzorů kožené obuvi a o 49 nových druhů gumové obuvi.
(9) V průmyslu potravinářském se zvýší výroba syrového sádla vepřového o 12,3 %, rafinovaného cukru o 10,7 %, mlékárenského másla o 11,9 %, sýrů o 84,8 % a piva o 5,2 %. Výroba běžného pšeničného pečiva se zvýší o 6,7 % a jemného pečiva o 31,2 %, při čemž podíl tukového pečiva se zvýší ze 16,7 % na 25 %. Bude rozšířen sortiment a zlepšena jakost vyráběného zboží.
Do provozu se uvede 19.000 m3 mrazírenského prostoru a 4.500 m3 chladírenského prostoru.
(10) V místním průmyslu a výrobních družstvech se dále rozvine výroba drobného spotřebního zboží, zejména využíváním místních zdrojů surovin a průmyslového odpadu a zlepší se opravářská a údržbářská služba obyvatelstvu.
§ 3
Zemědělství a lesnictví
(1) Zemědělská hrubá výroba v roce 1954 vzroste proti roku 1953 o 12,1 %, z toho rostlinná výroba o 6,2 % a živočišná výroba o 21,1 %.
(2) V rostlinné výrobě se dosáhne těchto průměrných hektarových výnosů:
u pšenice.............20,3 q,
u žita................18,1 q,
u ječmene.............19,9 q,
u ovsa................17,3 q,
u kukuřice............23,3 q,
u brambor............143,0 q,
u cukrovky...........251,0 q,
u řepky...............12,2 q,
u tabáku..............12,9 q,
u chmelu...............6,6 q. 
(3) V živočišné výrobě bude dosaženo těchto stavů dobytka:
skotu celkem...........4,060.000 kusů,
 z toho krav...........2,150.000 kusů,
prasat.................4,500.000 kusů,
 z toho prasnic..........480.000 kusů,
ovcí...................1,224.600 kusů. 
Zvýší se průměrná dojivost krav o 16 %, stříž vlny z jedné ovce o 3,3 %.
(4) K zajištění správných proporcí uvnitř zemědělské výroby se rozšíří plochy krmných plodin, což umožní zvýšení živočišné výroby a postupné zavádění stálých travopolních osevních postupů.
(5) Zemědělství bude dále vybavováno mechanisačními prostředky pro přípravu půdy, pro ošetřování kultur a pro sklizňové práce. Celkový rozsah mechanisovaných zemědělských prací (s výmlatem) se zvýší o 12 %.
Počet traktorů ve strojních a traktorových stanicích bude zvýšen o 22,2 %, kombajnů o 78,5 %; strojním a traktorovým stanicím bude věnována veškerá pozornost jako materiálně technické základně rozvoje zemědělské výroby.
(6) K zajištění dobrého a pravidelného zásobování velkých měst zeleninou, ovocem a mlékem budou v jejich okolí zřízena zelinářská střediska a mléčná hospodářství.
(7) Zalesňování se zvýší o 8,4 %, z toho obnova lesa o 14,9 %.
§ 4
Doprava a spoje
(1) Objem přepraveného zboží v roce 1954 vzroste proti roku 1953 o 6,5 %, z toho v železniční dopravě o 4,3 % a v automobilové dopravě o 11,7 %.
(2) Plánovaný rozvoj dopravy se zabezpečí zrychlením oběhu vozů v železniční dopravě na 3,9 dne, zvýšením průměrné váhy vlaků na 780,6 tun a tvořením ucelených vlaků.
(3) Budou uvedeny do provozu další železniční trati a bude zvýšen rozsah generálních oprav silnic.
(4) Počet stanic místních telefonních sítí vzroste o 4,4 % a počet přípojek rozhlasu po drátě o 200.000.
§ 5
Investiční výstavba
(1) K zabezpečení plánovaného rozvoje národního hospodářství se provedou v roce 1954 investice v úhrnné hodnotě 23,4 miliardy Kčs a bude uvedeno do provozu o 16,3 % více základních fondů než v roce 1953. Investice v zemědělství budou proti roku 1953 více než zdvojnásobeny, investice na bytovou výstavbu se zvýší o 36,6 %, na kulturní a sociální výstavbu o 72 % a na výstavbu v oblasti obchodu a společného stravování o 67 %.
Investice pro geologicko-průzkumné práce se zvýší o 24 %.
(2) Soustředěním investiční výstavby na stavby, které mají být uvedeny do provozu, bude snížena značná rozestavěnost z minulých let. Investiční výstavba musí být podložena předepsanou projektovou a rozpočtovou dokumentací.
(3) Objem stavebně montážních prací pro investiční výstavbu se zvýší o 12,7 %, pro generální opravy a údržbu o 33 %. Zvýšeného objemu stavebně montážních prací bude dosaženo především zvýšením produktivity práce o 10,3 % a zaváděním proudové a blokové výstavby bytů a těžké montáže na průmyslových stavbách.
ČÁST TŘETÍ
Růst hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva
§ 6
(1) V důsledku růstu výroby se národní důchod v roce 1954 zvýší proti roku 1953 o 7,7 %; podstatně se zvýší podíl osobní spotřeby na národním důchodu. Růst národního důchodu bude zajišťován zvýšením produktivity práce v průmyslu o 3,8 %, ve stavebnictví o 10,3 % a snížením materiálních nákladů v průmyslu a v ostatních odvětvích národního hospodářství. Vlastní náklady v průmyslu se sníží celkem o 2,37 %.
(2) Počet pracovníků v národním hospodářství se zvýší o 166.000; bude vytvořena pracovní příležitost pro 75.000 žen z domácnosti a pro 25.000 osob se zmenšenou pracovní schopností.
(3) Podstatně vzrostou kupní fondy obyvatelstva. Maloobchodní obrat vzroste o 10,9 %. Zásobování vesnice se zlepší zvýšením maloobchodního obratu družstevního obchodu o 29,1 %.
(4) Zvýšení maloobchodního obratu bude zajištěno zvýšením fondů zboží pro vnitřní trh
   u pšeničného pečiva................o 13,7 %,
	  u rýže.............................o 34,2 %,
			u luštěnin.........................o 164,7 %,
			u cukrovinek.......................o 23,0 %,
			u masa.............................o 1,4 %,
			u másla............................o 23,9 %,
			u sýrů.............................o 116,2 %,
			u vajec............................o 28,7 %,
			u domácích praček elektrických.....o 162,0 %,
			u domácích chladniček..............o 48,0 %,
			u motocyklů........................o 82,6 %,
			u cihel pálených...................o 35,6 %.
Podstatně vzroste prodej textilních výrobků a dalších druhů spotřebního zboží obyvatelstvu.
(5) Obrat závodů společného stravování vzroste o 11,4 %.
(6) Budou sníženy maloobchodní ceny spotřebního zboží, což bude spolu se zvýšením příjmů obyvatelstva znamenat další významný vzestup reálných mezd.
(7) Do užívání bude dáno 40.000 nových bytů, z toho 27.000 s ústředním topením. Poskytnutím úvěru, materiálním zajištěním a cenovým zvýhodněním materiálů bude umožněno provést individuální výstavbu 10.000 rodinných domků.
(8) Objem oprav a údržby domovního a bytového majetku se zvětší o 21 %. V komunálním hospodářství vzroste kapacita prádelen o 22 % a kapacita lázní o 42,7 %. Podstatně vzroste též rychlá přeprava pracujících trolejbusy.
(9) Počet lůžek ve zdravotnických zařízeních se zvýší o 6,5 %, z toho v nemocnicích a porodnicích o 5,1 % a v odborných léčebných a ošetřovacích ústavech o 8,4 %. Počet míst v jeslích vzroste o 7,3 %. Zvýší se též počet lékařských míst v závodech.
(10) Rozvine a upevní se systém všeobecně vzdělávacích škol, v nichž celkový počet žáků vzroste o 66.000. Na průmyslových školách bude studovat 67.000 posluchačů, na vysokých školách 50.000. Bude zahájena výstavba 55 všeobecně vzdělávacích škol, 8 průmyslových škol a dalších kolejí a mens.
(11) Dále bude zvýšena kulturní péče. Zvýší se umělecká úroveň divadel a koncertů a podstatně stoupne počet jejich návštěvníků. Započne se s výstavbou 19 kin. Ve výrobě filmů se přejde k převážné výrobě barevných filmů. Rozšíří a zkvalitní se televisní vysílání a jeho pořady.
§ 7
Materiálně technické zásobování
(1) Suroviny, materiály, paliva a elektrická energie, kterých je třeba ke splnění úkolů plánovaných na rok 1954, budou zabezpečeny výrobou a dovozem za stálého zvyšování hospodárnosti při jejich spotřebě.
(2) K zajištění plynulosti výroby, k odstranění případných poruch a k posílení odolnosti národního hospodářství proti nahodilostem budou vytvořeny potřebné reservy.
(3) Hospodárnosti ve spotřebě surovin, materiálů, paliva a elektrické energie bude docilováno zejména
a) dodržováním norem spotřeby, jejich zpevňováním a stanovením dalších norem spotřeby,
b) udržováním zásob surovin a materiálů na výši závazných norem zásob, jakož i likvidací nadnormativních zásob,
c) lepším využíváním průmyslového odpadu a surovin z místních zdrojů,
d) zlepšením organisace materiálně technického zásobování.
§ 8
Hospodářský rozvoj Slovenska
V roce 1954 bude pokračovat socialistická industrialisace Slovenska. Celkový objem průmyslové hrubé výroby vzroste téměř o 13 %. Přitom vzroste výroba uhlí a lignitu o 18,4 %, elektrické energie o 44,4 %, cementu o 12,3 %, cihel o 18,1 %.
Další rozvoj výroby a služeb bude zajištěn růstem investiční výstavby, jejíž objem se zvýší o 14,5 % proti roku 1953. Podíl Slovenska na celkovém objemu investic dosáhne 28,9 %. Zejména vzroste výstavba v zemědělství (o 76,8 %), a to hlavně dalším rozšířením mechanisace o 17,5 %. Přitom se v jednotných zemědělských družstvech zvýší podíl mechanisace všech polních prací na 64 %.
Životní úroveň pracujících na Slovensku vzroste zejména zařazením dalších pracovníků do zaměstnání, zvýšením maloobchodního obratu o 15,3 % a rozvojem zemědělské produkce, kde výroba masa vzroste o 20 % a mléka o 19 %. Dále poroste životní úroveň zvýšením bytové výstavby. V roce 1954 se dokončí o 35,5 % bytů více než v roce 1953. Zlepší se zdravotní péče a bude pokračovat výstavba nových škol všech druhů a kulturních zařízení.
§ 9
Zahraniční obchod
Objem zahraničního obchodu v roce 1954 vzroste v porovnání s rokem 1953 asi o 19 %. Přitom bude dále prohlubována a rozšiřována spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik a se všemi zeměmi tábora míru. Také obchodní vztahy k ostatním zemím budou rozšířeny na základě zásady rovnoprávnosti a poskytování vzájemných výhod.
ČÁST ČTVRTÁ
Stanovení, provádění a kontrola plnění státního plánu
§ 10
V rámci úkolů určených tímto zákonem stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství na rok 1954 vláda.
§ 11
Ústřední orgány státní správy a národní výbory jsou povinny zajistit rozepsání všech úkolů státního plánu na pracoviště, zajišťovat rovnoměrné plnění plánu, provádět jeho pravidelnou kontrolu a včas činit opatření k zabránění vzniku poruch a disproporcí.
§ 12
Národní shromáždění sleduje provádění a plnění státního plánu.
ČÁST PÁTÁ
Prováděcí předpisy
§ 13
(1) Nastane-li podstatná změna v předpokladech, na nichž byl státní plán sestaven, nebo budou-li to vyžadovat jiné závažné důvody, může vláda nařízením nově upravit úkoly stanovené tímto zákonem.
(2) Vláda může nařízením vydávat předpisy k provedení tohoto zákona. Taková nařízení mohou svěřit bližší úpravu obecně platným předpisům ministerstev, národních výborů, jakož i jiných orgánů.
(3) Jednotliví ministři mohou v oboru své působnosti vydávat předpisy k provedení úkolů, které jim ukládá státní plán.
(4) Hospodářská opatření obecné povahy, která mohou ústřední orgány státní správy činit podle jiných zákonných zmocnění, lze činit jen se souhlasem předsedy vlády, dotýkají-li se provádění státního plánu.
§ 14
(1) Vláda se zmocňuje, aby do 31. prosince 1954 nařízeními činila i taková opatření nutná ke splnění úkolů státního plánu, k nimž by jinak bylo třeba zákona; takové nařízení vyžaduje ke své platnosti podpisu presidenta republiky.
(2) Zmocnění podle odstavce 1 se nevztahuje:
a) na úpravu poměrů ústavních,
b) na schvalování státního rozpočtu,
c) na úpravu daní, cel, poplatků a jiných veřejných dávek v oboru státní finanční správy,
d) na úpravu věcí měnových.
(3) Vláda je povinna nařízení vydané podle odstavce 1 předložit do jednoho měsíce ode dne jeho vyhlášení Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění schválit, pozbývá nařízení platnosti třicátým dnem ode dne usnesení, nestanoví-li Národní shromáždění lhůtu jinou. Předseda vlády vyhlásí pak bez odkladu ve Sbírce zákonů, že nařízení pozbylo platnosti a od kdy.
§ 15
Ustanovení § 13 odst. 2 až 4 a § 14 platí přiměřeně i pro vydávání opatření, jimiž se mají vytvořit předpoklady pro stanovení a provádění plánu navazujícího na státní plán rozvoje národního hospodářství na rok 1954.
ČÁST ŠESTÁ
Ustanovení všeobecná a závěrečná
§ 16
Státní úřad plánovací upravuje závaznými směrnicemi postup plánovacích prací, jejich rozsah a způsob jejich provádění.
§ 17
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Málek v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.
Maurer v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Uher v. r.
Dr. Neuman v. r.
Barák v. r.
Nosek v. r.
Beran v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Poláček v. r.
Dvořák v. r.
Pospíšil v. r.
Ďuriš v. r.
Ing. Púčik v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Reitmajer v. r.
Jonáš v. r.
Smida v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Krosnář v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Štoll v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.