60/1952 Sb.

o Československém Červeném kříži

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
60/1952 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.
Změna: 16/1958 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Československý Červený kříž získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravotních úkolů a k mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a přispívá tak k upevnění světového míru.
§ 2
Československý Červený kříž je jedinou státem uznanou organisací Červeného kříže na území Československé republiky; je dobrovolnou organisací podle zákona ze dne 12. června 1951, č. 68 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, a řídí se ve své činnosti vlastním organisačním řádem.
§ 3
Československý Červený kříž plní zejména tyto úkoly:
1. podle zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví organisuje a provádí zdravotnickou přípravu obyvatelstva, organisuje z absolventů této přípravy zdravotnické útvary a ukládá jim úkoly, pomáhá orgánům státní zdravotní správy v oboru preventivní a léčebné péče, v oboru hygienické a protiepidemické péče, ve zdravotnické osvětě, ve zdravotnické pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách a hromadných neštěstích a při zdravotnickém zabezpečení obrany státu, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;
2. působí jako výlučně uznaná národní pomocná organisace vojenské zdravotnické služby podle ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949, o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, o zacházení s válečnými zajatci a o ochraně civilních osob za války.
§ 4
(1) Prostředky k plnění svých úkolů získává Československý Červený kříž z členských příspěvků, z výnosů vlastních akcí, z darů a dědictví; stát poskytuje Československému Červenému kříži na jeho činnost každoroční příspěvek.
(2) Osvobození Československého Červeného kříže od daní, poplatků a dávek včetně cla upravují zvláštní předpisy.
§ 5
Všechny úřady (orgány), podniky, zařízení a organisace jsou povinny napomáhat Československému červenému kříži při plnění jeho úkolů.
§ 6
(1) Užívání znaku a odznaku Červeného kříže (červeného kříže v bílém poli), jakož i názvu "Červený kříž" se v době míru i v době ozbrojeného konfliktu řídí ustanoveními ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949. Totéž platí o užívání ostatních znaků a názvů chráněných uvedenými úmluvami.
(2) V době míru smějí v rámci těchto úmluv užívat znaku, odznaku a názvu Červeného kříže pouze:
a) Československý Červený kříž a jeho organisační složky v mezích svého organisačního řádu,
b) zdravotnická služba ozbrojených sil a jiných ozbrojených sborů,
c) mezinárodní organisace Červeného kříže a její personál, pokud vykonávají svou činnost na území Československé republiky s povolením vlády,
d) jiné orgány a osoby s výslovným souhlasem Československého červeného kříže pro sanitní dopravní prostředky a pro zařízení určená výhradně k ošetřování raněných a nemocných.
§ 6a
Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.
§ 7
Zrušuje se zákon č. 479/1929 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže.
§ 8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Plojhar v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.