Zkratky předpisů

Ve zkratce předpisu lze použít libovolnou kombinaci malých a velkých písmen.

Č. předpisu Název předpisu ASPI zkratka
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení SZ, ZSZ
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ZOOU
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím INFZ, ZSPI
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník HZ
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách ZVS
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb EET, ZOET
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře ZSSP
120/2001 Sb. Exekuční řád ER, EŘ
121/2000 Sb. Autorský zákon AUTZ
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích ZEK
128/2000 Sb. Obecní zřízení ZOB, ZOO, ZOZ
129/2000 Sb. Krajské zřízení ZK
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích ZPK
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně PO, ZPO
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek NZVZ, ZZVZ
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách ZVZ
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech PUZ
140/1961 Sb. Trestní zákon TRZS, TZS
141/1950 Sb. Občanský zákoník STOZ
141/1961 Sb. Trestní řád TRR, TR, TŘ
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže OHS, ZOHS
150/2002 Sb. Soudní řád správní SRS, SŘS
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční DS, ZDS
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ZPOV
177/1996 Sb. Advokátní tarif AT
182/2006 Sb. Insolvenční zákon INSZ, IZ
183/2006 Sb. Stavební zákon NSTZ, STZ
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění NP, ZNP
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování ZKI
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový ZSC
191/1995 Sb. Sdělení o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) TRIPS
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon ADZ, ANTIDZ
2/1993 Sb. Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD LPS
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích PZ
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví ZEM
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ZRR, ROZŘ
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ZSM, ZSVM
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ZMS
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu ZEP
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ZDPH
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech ZISIF
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti AML
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ZPKT
256/2013 Sb. Katastrální zákon KATZ, KZ
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách VD, ZVD
262/2006 Sb. Zákoník práce NZP, ZPR, ZP
266/1994 Sb. Zákon o dráhách ZOD
273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky ZOP
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví ZPOJ
280/2009 Sb. Daňový řád DR, DŘ
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství SZA
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku ZOPS
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních ZRS, ZŘS
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech České republiky LZPS
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv ZOSB, ZSB
31/1995 Sb. Prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví VZEM
312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků ZUUSC
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích IS, ZIS
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ZFK
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání ZKV
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků SDR, ZSDAP, ZSDP
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí DNE, ZDN
353/2003 Sb. Zákon zákon o spotřebních daních DSD, SD, ZSD
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí DDD, ZDDD
357/2013 Sb. Katastrální vyhláška KV
358/1992 Sb. Notářský řád NR
358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí PU
361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu ZSPR
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy JRS
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě ZPS
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu ZOPRK
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech ZFKO
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech poj. událostí ZPZ
40/1964 Sb. Občanský zákoník OBČZ, SOZ
40/2009 Sb. Trestní zákoník TRZ, TZ
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim TOPO
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem ZPP
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění VZP, ZVZP
50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) SSTZ
500/2002 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele VPU
500/2004 Sb. Správní řád SPR, SR
505/2001-Org. Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy VKR
513/1991 Sb. Obchodní zákoník OBZ, OBCHZ
526/1990 Sb. Zákon o cenách ZC, ZOC
545/2002 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav PUV
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích SP
561/2004 Sb. Školský zákon SKZ
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ZU
567/2006 Sb. Nařízení o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy MM
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ZOPSZ
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů DP, ZDP
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních DSD92, SD92, DSL
588/1992 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty DPH92
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení PSZ. ZPSZ
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na zdravotní pojištění PZP, ZPVZP
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů REZ
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance ZCNB
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích ZSS
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele ZOS
64/1975 Sb. Vyhláška o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví PUU
65/1965 Sb. Zákoník práce SZP
71/1967 Sb. Zákon o správním řízení (správní řád) SSPR, SSR
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů BYTZ, ZVB
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech ZSUD
89/2012 Sb. Občanský zákoník NOZ, OZ
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích ZOK
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém MPS, ZMPS
94/1963 Sb. Zákon o rodině ZOR, ZR
946/1811 Sb.z.s. Obecný zákoník občanský ABGB. OOZ, OZO
99/1963 Sb. Občanský soudní řád OSR, OSŘ
FZ01/2003 České účetní standardy pro podnikatele CUS, ČÚS